om omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter

Proposition 1984/85:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1984/85:1

om
omorganisation av regionmusiken och Rikskonserter

beslutad
den 7 juni 1984.

Regeringen
föreslår riksdagen alt anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokoll
ovannämnda dag.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

BENGT
GÖRANSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

En
beskrivning av musikens situation och regionmusikens och Rikskon­serters
betydelse för musiklivel ger bakgrund till förslagel i propositionen att
riksdagen nu bör fatta elt principbeslul om atl verksamheten vid region­musiken
och Rikskonserter skall omorganiseras.

Förslagel
till principbeslul innehåller följande huvudpunkter. Regionmu­siken och
Rikskonserter samordnas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.