om radions och televisionens fortsatta verksamhet m.m.

Proposition 1977/78:91

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1977/78:91 Regeringens proposition 1977/78:91

om radions och televisionens
fortsatta verksamhet m. m.;

beslutad den 16 februari 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

JAN-ERIK WIKSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas radions och televisionens
organisation och in­riktning under perioden fram t.o.m. budgetåret 1985/86.
Förslagen utgår från den grundsyn om radio och TV i allmänhetens tjänst som
präglar gäl­lande avtal mellan staten och Sveriges Radio. Detta innebär att
radio- och TV-verksamhelen på samma sätt som f, n. skall garanteras en fri och
i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.