Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Proposition 2018/19:102

Regeringens proposition 2018/19:102

Omedelbart omhändertagande av barn i vissa

Prop.

internationella situationer

2018/19:102

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2019

Stefan Löfven

Lena Hallengren

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar och socialtjänstlagen (2001:453) avseende

omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer. Genom

förslagen tydliggörs att socialnämnden får omhänderta barn omedelbart

även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av

vård enligt LVU.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Bordlagd: 2019-04-11 Hänvisad: 2019-04-12 Motionstid slutar: 2019-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)