Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

Proposition 2021/22:28

Regeringens proposition 2021/22:28

Överlåtelse av förvaltningsuppgift till

Prop.

Internationella sjöfartsorganisationen att genom

2021/22:28

Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2021

Stefan Löfven

Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, som innebär att det införs ett bemyndigande för regeringen att besluta att Internationella sjöfartsorganisationen ska ha rätt att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet. Sådan överlåtelse av förvaltningsuppgift ska ske genom att tillstånd meddelas i enlighet med bestämmelserna i lagen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-10-12 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13 Motionstid slutar: 2021-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)