Patientsäkerhet och tillsyn

Proposition 2009/10:210

Patientsäkerhet och tillsyn

Regeringens proposition 2009/10:210

Patientsäkerhet och tillsyn

Prop.

2009/10:210

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 april 2010

Mats Odell

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på

hälso- och sjukvårdens område, förkortad LYHS, upphävs och ersätts av

en ny patientsäkerhetslag.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete, som bl.a. innebär att utreda hän-

delser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vård-

skada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att

bidra till patientsäkerhetsarbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-15 Bordläggning: 2010-04-15 Hänvisning: 2010-04-16 Motionstid slutar: 2010-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)