Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

Proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition
1999/2000:121

Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

Prop.

1999/2000:121

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 april 2000

Lena Hjelm-Wallén

Bosse Ringholm

(F inansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den mängd vin, öl och cigaretter som en
resande kan föra in till Sverige från ett annat EU-land utan att skatt skall
betalas i Sverige ökas från och med den 1 juli 2000. De nya nivåerna är
20 liter vin, 24 liter starköl och 400 cigaretter. Det blir vidare möjligt att
föra in 1 liter sprit och 3 liter starkvin vid samma tillfälle. Förslag
kommer senare att lämnas om en successiv höjning av dessa nivåer.

Regeringen avser att återkomma med förslag till åtgärder på
skatteområdet i budgetpropositionen för år 2001 och i anslutning därtill
kommer regeringen att presentera en ny nationell handlingsplan för
alkoholförebyggande åtgärder.

1 Riksdagen 1999/2000. 1 saml. Nr 121

Innehållsförteckning

Prop. 1999/2000:121

1    Förslag till riksdagsbeslut.................................................................3

2   Lagtext...............................................................................................4

2.1      Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om

beskattning av viss privatinförsel.......................................4

2.2     Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet

från skatt vid import, m.m..................................................6

3   Ärendet och dess beredning..............................................................7

4   Privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror............................7

5   Effekter för de offentliga finanserna, m.m......................................11

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 april 2000......... 13

1       Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1565) om beskattning av viss privat-
inforsel,

2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import,
m.m.

Prop. 1999/2000:121

Lagtext

Prop. 1999/2000:121

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1565) om
beskattning av viss privatinförsel

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss
privatinförsel skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §'

En enskild person som har förvärvat nedan angivna alkoholdrycker
eller tobaksvaror och som själv transporterar dem till Sverige från ett
annat EG-land, för sitt eller sin familjs personliga bruk, skall, om inte
annat följer av 2 §, betala skatt med

196 kronor/liter för spritdryck,

45 kronor/liter för starkvin,

27 kronor/liter för vin,

8 kronor/liter för starköl,

88 öre/styck för cigaretter,

56 öre/styck för cigariller och cigarrer och

630 kronor/kg för röktobak

I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med
volymprocent,

starkvin: alkoholdryck med en
alkoholhalt som överstiger 15 men
inte 22 volymprocent, samt
mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt
som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

en alkoholhalt som överstiger 22

starkvin: alkoholdryck med en
alkoholhalt som överstiger 15 men
inte 22 volymprocent,

Skatt enligt 1 § skall inte tas ut
till den del införseln uppgår till
högst följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck eller

3 liter starkvin,

2. 5 liter vin,

3. 15 liter starköl,

4. 300 cigaretter eller

150 cigariller eller

2

Skatt enligt 1 § skall inte tas ut
till den del införseln uppgår till
högst följande kvantiteter

1. 1 liter spritdryck,

2. 3 liter starkvin,

3. 20 liter vin,

4. 24 liter starköl,

5. 400 cigaretter eller

150 cigariller eller

1 Senaste lydelse 1999:1071.

2 Senaste lydelse 1999:1329.

75 cigarrer eller

400 gram röktobak.

75 cigarrer eller

400 gram röktobak.

Prop. 1999/2000:121

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in
spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 2 § alkohollagen
(1994:1738). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att
föra in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för varor som har förts in till Sverige före ikraftträdandet.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

3 kap.

Frihet från skatt enligt 5 § far Frihet från skatt enligt 5 § far
medges för högst 15 liter starköl. medges för högst 24 liter starköl.

Prop. 1999/2000:121

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för varor som dessförinnan anmälts eller borde ha anmälts till
tullförfarandet övergång till fri omsättning.

Ärendet och dess beredning

En underhandsöverenskommelse med EU-kommissionen har träffats
mellan den svenska regeringen och kommissionen om en ändring av de
svenska införselreglema för alkoholdrycker och tobaksvaror.
Överenskommelsen innebär att Sverige, i likhet med Danmark och
Finland, far behålla vissa införselbegränsningar till och med den 31
december 2003, och att införselkvotema successivt ökas.

I propositionen föreslås i enlighet med överenskommelsen att den
mängd vin, öl och cigaretter som en resande kan föra in till Sverige från
ett annat EU-land utan att skatt skall betalas i Sverige ökas från och med
den 1 juli 2000.

Lagförslagen har utarbetats i samråd med Rikskatteverket och
Tullverket.

Lagrådet

Lagförslagen är av sådan lagtekniskt enkel beskaffenhet att
lagrådsgranskning inte erfordras.

4 Privatinförsel av alkoholdrycker och
tobaksvaror

Prop. 1999/2000:121

Regeringens förslag: Den mängd vin, öl och cigaretter som en
resande kan föra in till Sverige från ett annat EU-land utan att skatt
skall betalas i Sverige ökas från och med den 1 juli 2000. De nya
nivåerna är 20 liter vin, 24 liter starköl och 400 cigaretter. Det blir
vidare möjligt att föra in 1 liter sprit och 3 liter starkvin vid samma
tillfälle.

Bakgrund till regeringens förslag: Sverige, liksom Finland, fick vid
anslutningen till EU möjlighet att tillämpa vissa begränsningar i fråga om
privatpersoners införsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från ett annat
EU-land. Undantaget utformades i överensstämmelse med ett redan
gällande undantag för Danmark och hänvisade till artikel 26 i rådets
direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för
punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av
sådana varor (EGT nr L 076, 23.3.1992 s. 1, Celex 392L0012) det s.k.
cirkulationsdirektivet. Enligt de regler som allmänt gäller inom EU har
en resande rätt att ta med sig alkohol och tobak, avsedda för eget bruk,
från ett annat medlemsland utan att någon punktskatt tas ut i hemlandet.
Om varorna tas in för kommersiella ändamål skall däremot skatt alltid
betalas i Sverige. För att avgöra om fråga är om privat införsel eller
införsel för kommersiellt bruk skall bl.a. mängden varor beaktas.
Medlemsländerna får använda sig av indikativa nivåer för denna
bedömning. Sådana indikativa nivåer får då inte sättas lägre än 10 liter
sprit, 20 liter mellanprodukter, 90 liter vin (varav högst 60 liter

mousserande) och 110 liter öl samt 800 cigaretter, 400 cigariller, 200 Prop. 1999/2000:121
cigarrer och 1 kg röktobak.

Det nuvarande svenska införselundantaget innebär att en privatperson
kan föra in 1 liter sprit eller 3 liter s.k. starkvin eller mousserande vin, 5
liter vin, 15 liter öl samt 300 cigaretter eller 150 cigariller eller 75
cigarrer eller 400 gram röktobak utan att betala svensk punktskatt. Vid
större införsel skall svensk punktskatt betalas för varorna. Reglerna om
beskattning finns i lagen (1994:1565) om beskattning av viss
privatinförsel.

I december 1996 beslutade rådet att de nordiska länderna skulle få
ytterligare tid för anpassning på detta område. De danska och finska
undantagen skall vara helt avvecklade vid utgången av år 2003 och
restriktionerna skall fram till denna tidpunkt successivt avskaffas.
Kommissionen skall före den 30 juni 2000 överlämna en rapport till
Europaparlamentet och rådet om hur dessa bestämmelser tillämpas.
Sverige har rätt att till och med den 30 juni 2000 och underkastat en
översyn liknande den som avses i artikel 28  1 i sjätte

mervärdesskattedirektivet fortsätta att tillämpa samma kvantitativa
restriktioner som tillämpades den 31 december 1996.

Remissinstanserna: Synpunkter har under hand inhämtats från
Alkoholinspektionen,        Folkhälsoinstitutet,        Socialstyrelsen,

Riksskatteverket, Tullverket, Systembolaget AB och Vin & Sprit AB.

Införselfrågan med höjda införselkvoter har ingående presenterats och
diskuterats vid de två senaste mötena i den nationella ledningsgruppen
för alkohol- och drogförebyggande insatser som leds av socialministern
och som består av generaldirektörerna för berörda myndigheter samt
representanter för departement.

Av hälsopolitiska skäl avråder Alkoholinspektionen från en
alkoholskattesänkning till följd av de ökade införselkvotema från och
med den 1 juli 2000 och hänvisar till Folkhälsoinstitutets utredning
"Konsekvens av hur förändrade införselregler och skatter på alkohol
påverkar alkoholkonsumtionen". Risken för en ökad illegal hantering av
alkoholdrycker i landet till följd av ökade införselkvoter bör motverkas
med andra, till exempel polisiära, medel. Om det trots de hälsopolitiska
konsekvenserna ändå anses vara nödvändigt med en
alkoholskattesänkning bör enligt Alkoholinspektionen endast skatten på
vin sänkas. Vid en jämförelse med våra södra grannländer är den svenska
alkoholskatten relativt sett högre på vin än på starköl. Det är inte möjligt
att med hjälp av en sänkning av alkoholskatten på starköl få ner de
svenska priserna till dansk nivå. Den största delen av de rådande
prisskillnaderna på svenskt och danskt starköl beror på andra faktorer.

Folkhälsoinstitutet står fast vid tidigare beräkningar och synpunkter på
införsel- och skattefrågan som överlämnades till regeringen i och med
rapporteringen av regeringsuppdraget om hur förändrade införselregler
och skatter skulle påverka alkoholkonsumtionen i Sverige. Institutet
anser att de höjda införselkvotema på öl och vin från den 1 juli i år får en
mycket begränsad påverkan på alkoholkonsumtionen. Det som verkligen
påverkar konsumtion och skador är en skattesänkning. Därför förordas
oförändrad skatt även om införselkvotema höjs på öl och vin. En
skattesänkning kommer sannolikt att långsiktigt medföra en skadeökning

såvida inte kraftfulla motåtgärder sätts in. Skall skatten sänkas bör
sänkningen vara så liten som möjligt. Folkhälsoinstitutet framhåller att
det alkoholpreventiva arbetet måste prioriteras mer för att framför allt nå
vissa riskgrupper och storkonsumenter. Preventiva åtgärder på
arbetsplatser och inom primärvård är särskilt viktiga liksom möjligheten
att anonymt och lättillgängligt söka råd, stöd och vård vid ett begynnande
alkoholberoende.

Socialstyrelsen har framfört att de höjda införselkvotema och
avtrappningen fram till år 2004 kan betyda en del för alkoholkonsumtion
och skador framför allt i södra Sverige. Därför måste det
alkoholpreventiva arbetet prioriteras framöver såväl generellt som
regionalt i särskilt utsatta regioner. Det finns visserligen vissa risker med
en sänkning av alkoholskatten, men samtidigt är det viktigt att vara
medveten om att utvecklingen framöver oundvikligen kommer att gå mot
sänkta skatter på alkohol. Därför anser Socialstyrelsen att det är bättre att
redan nu inleda en successiv sänkning av alkoholskatten för att
förekomma att inte andra handelsvägar permanentas och den illegala
handeln ökar. Vid oförändrad skatt och generösare införselkvoter kan
Systembolagets monopol hotas. Det är viktigt att framöver lyfta fram det
alkoholpreventiva arbetet.

Systembolaget anser att en skattesänkning för öl och vin bör
genomföras i samband med att kvoterna ökar. Skattesänkningen bör vara
sådan att den svenska skatten ligger på en nivå mellan nuvarande svensk
och dansk skatt för att fa effekt på gränshandeln. Detta medför att
Systembolaget framöver framgångsrikt kan konkurrera med
gränshandeln. Det blir helt enkelt inte lönsamt att åka till Danmark och
handla. Oförändrad skatt samtidigt som införselkvotema höjs skulle
långsiktigt kunna innebära ett hot mot Systembolagets existens.
Systembolaget tror inte heller att en sådan sänkning av skattenivån
nämnvärt kommer att påverka konsumtion och skador. Det som händer är
att gränshandeln och den illegala försäljningen begränsas och därmed
ökar Systembolagetsförsäljning. En skattesänkning nu kommer också att
slå igenom på priset direkt hos Systembolaget eftersom de prisjusteringar
som görs tre gånger per år redan är gjorda fram t.o.m. september i år. En
skattesänkning blir också en inflationsbekämpande åtgärd som kommer
att göra att KPI sänks.

Skälen för regeringens förslag: De svenska undantagsreglerna,
liksom de danska och de finska, förenades från början med en särskild
översynsklausul. Denna bygger på en hänvisning till en översynsregel i
sjätte mervärdesskattedirektivet, och Sverige har tolkat bestämmelsen så
att det skulle ske en automatisk förlängning av undantaget såvida rådet
inte enhälligt beslutar annat. Det svenska undantaget skulle således inte
ha en bestämd sluttidpunkt. Kommissionen har emellertid hävdat att
översynsklausulen inte kan tolkas på det sättet, och som nämnts ovan
accepterade Danmark och Finland 1996 en förlängning av restriktionerna
utan denna klausul. Efter uppgörelsen 1996 om en förlängning av
införselreglema har inom regeringskansliet företagits en fördjupad
rättslig analys av den legala grunden för det svenska undantaget från
cirkulationsdirektivet. Slutsatsen av denna analys är att det måste
bedömas som ytterst osäkert om Sverige vid en domstolsprövning skulle

Prop. 1999/2000:121

fa stöd for sin tolkning av innebörden av den tidigare nämnda Prop. 1999/2000:121
hänvisningen till sjätte mervärdesskattedirektivet.

Om ingen ändring görs i cirkulationsdirektivet uppstår därför den 1 juli
i år ett juridiskt osäkert läge i införselfrågan där Sverige och
kommissionen kommer att ha motstridiga uppfattningar om vad som
gäller. Detta osäkra tillstånd skulle sannolikt bli bestående under ett par
år tills frågan slutligt avgjorts av EG-domstolen. En sådan situation
skulle skapa rättsosäkerhet för allmänheten och en för berörda
myndigheter mycket svårhanterlig situation. Mot denna bakgrund har
regeringen funnit det angeläget att en ändring görs i cirkulationsdirektivet
så att rättsläget klargörs.

Redan våren 1999 tog regeringen därför kontakt med kommissionen
för att inleda diskussioner i frågan. I de diskussioner som nu under en
längre tid förts med kommissionen om införselbegränsningama har
Sverige verkat för att så långt möjligt behålla restriktiva regler vad gäller
rätten att privat föra in alkohol och tobak utan att betala svensk
punktskatt. Kommissionen har dock vid dessa diskussioner till en början
inte varit villig att lägga fram något förslag om en förlängning av det
svenska införselundantaget, utan hävdat att restriktionerna måste upphöra
den 1 juli i år.

I det uppkomna läget tog finansministern upp frågan på Ekofin-rådets
möte den 13 mars 2000. Resultatet blev att rådet uppmanade
kommissionen att lägga fram ett förslag om förlängning av det svenska
införselundantaget. Sverige fick därvid enhälligt stöd från
medlemsstaterna för att rådet skulle uppmana kommissionen att lägga
fram ett förslag om att förlänga de svenska undantagsreglerna till
utgången av år 2003, givet att Sverige överlämnade en formell begäran
härom till kommissionen.

Den 17 mars 2000 sändes en formell begäran till kommissionen om att
kommissionen skall föreslå rådet att Sverige, i likhet med Danmark och
Finland, skall fa fortsätta att till och med den 31 december 2003 ha regler
som avviker från gällande EG-direktiv.

Vid nya kontakter med kommissionen har en underhandsöverens-
kommelse träffats mellan den svenska regeringen och kommissionen om
en ändring av de svenska införselreglema. Överenskommelsen innebär att
Sverige, i likhet med Danmark och Finland, far behålla vissa införselbe-
gränsningar till och med den 31 december 2003, och att införselkvotema
successivt ökas. Från och med den 1 juli 2000 skall en resande kunna
föra in 1 liter sprit, 3 liter starkvin, 20 liter vin och 24 liter öl samt 400
cigaretter eller 150 cigariller eller 75 cigarrer eller 400 gram röktobak
från ett annat EU-land utan att betala svensk punktskatt. Den 1 januari
2001 skall mängderna för vin och öl höjas till 26 respektive 32 liter, den
1 januari 2002 skall mängden för sprit höjas till 2 liter och den 1 januari
2003 skall mängden för vin höjas till 52 liter, mängden för öl till 64 liter
och mängden för sprit till 5 liter. Från och med den 1 januari 2004 gäller
allmänna EG-regler för privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror.

Mot den i det föregående angivna bakgrunden anser regeringen att den
nu träffade uppgörelsen är godtagbar. Därvid har också vägts in att det
enligt regeringens bedömning inte är möjligt att fa det enhälliga stöd från
rådet som skulle behövas för ett mer långtgående undantag för Sverige.

10

Kommissionen förbereder nu ett  förslag till  ändring av Prop. 1999/2000:121

cirkulationsdirektivet med ovanstående innebörd. Det förslag som
kommissionen lägger fram kommer, efter hörande av EU-parlamentet
och Ekonomiska och sociala kommittén, att behandlas i rådet och
beslutas där med enhällighet.

För att göra det möjligt för riksdagen att besluta om de lagändringar
som behövs från och med den 1 juli 2000, om rådet beslutar i enlighet
med kommissionens förslag, lämnar regeringen ett förslag om ändringar i
lagen om beskattning av viss privatinförsel.

Regeringen avser senare att återkomma till frågan inför de ytterligare
ändringar i regelverket som föranleds av en framtida nedtrappning av
begränsningarna.

Vid genomförandet av de nya reglerna föreslås att en anpassning till
cirkulationsdirektivets regler sker beträffande mousserande vin, som bör
jämställas med annat vin. Av alkoholpolitiska skäl saknas anledning att
skilja mousserande vin från annat vin. Regeringen föreslår därför att
mousserande vin skall ingå i kvoten för vin i stället för i kvoten för
starkvin.

Enligt EG:s regler om tull och skattefri import från tredje land är tull-
och skattefriheten för cigaretter, spritdrycker och vin begränsad till vissa
kvantiteter. För varor som inte omfattas av någon kvantitativ restriktion
gäller i stället att importen är tull- och skattefri om varornas värde inte
överstiger tull- och skattefrihetsbeloppet på 175 euro. Eftersom öl inte
omfattas av någon sådan kvantitativ restriktion far man från tredje land,
tull- och skattefritt, föra in cigaretter, sprit och vin i enlighet med
gällande restriktioner och därutöver öl till ett värde av 175 euro.

Sveriges undantag från EG:s regler om privatinförsel från annat EU-
land innebär dock att Sverige är skyldigt att tillämpa samma
begränsningar vid den yttre gränsen som vid den inre. Dagens skattefria
kvantitet på 15 liter starköl gäller därför både införsel från annat EU-land
och införsel från tredje land. Reglerna beträffande import från tredje land
finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Eftersom den svenska införselgränsen för öl föreslås ändras från och
med den 1 juli 2000, bör gränsen för skattefri import av öl från tredje
land ändras på motsvarande sätt. Regeringen lämnar ett förslag om en
sådan ändring i lagen om frihet från skatt vid import.

Regeringen avser att återkomma med förslag till åtgärder på
skatteområdet i budgetpropositionen för år 2001 och i anslutning därtill
kommer regeringen att presentera en ny nationell handlingsplan för
alkoholförebyggande åtgärder.

5 Effekter för de offentliga finanserna, m.m.

Effekterna för de offentliga finanserna uppkommer på grund av de
uppjusterade införselkvotema. I tabellen nedan redovisas olika slag av
effekter för offentlig sektor. Med bruttoeffekt avses summa förändringar
av punktskatt och mervärdesskatt räknat på 12 månader. Vid beräkningen
av de - kassamässiga - kalenderårseffektema har beaktats
ikraftträdandetidpunkt och förskjutningar i skatteuppbörden; vid gällande

11

system med månatlig uppbörd medför detta för år 2000 en kassamässig
effekt på 5/12 av den beräknade bruttoeffekten. Vid beräkningen av den
varaktiga nettoeffekten skall i princip indirekta effekter på offentliga
utgifter och andra skattebaser via förändringar i KPI beaktas. I detta fall -
där inga skattesatser förändras - bedöms dock inte några sådana effekter
uppkomma varför den varaktiga nettoeffekten år 2002 beräknas
sammanfalla med kalenderårseffekten för år 2001.

Av beräkningen framgår att den totala budgetförsvagningen uppgår till
-0,12 mdkr år 2000 och till -0,29 mdkr år 2001 respektive år 2002.
Redovisade effekter avser även statsbudgeten.

I normalfallet skall åtgärder på skatteområdet åtföljas av förslag till
finansiering. Enligt de principer som gäller i budgetarbetet skall
skattebortfall på områden med en klar utgiftsområdesanknytning
finansieras genom minskade offentliga utgifter. I detta fall saknas dock
en klar utgiftsområdesanknytning utan åtgärden har en mer allmän
karaktär. Enligt de bedömningar som lämnats i 2000 års ekonomiska
vårproposition ryms dock den redovisade budgetförsvagningen inom det
beräknade överskottet i de offentliga finanserna utan att det fastlagda
saldomålet påverkas. Mot denna bakgrund lämnar inte regeringen nu
något förslag till finansiering utan återkommer vid behov till denna fråga
i budgetpropositionen för 2001.

Prop. 1999/2000:121

Offentlig- finansiella effekter vid utökade införselkvoter per den 1/7 år 2000

Brutto-
effekt

2000

2001

2002

Varaktig
netto-
effekt

Öl

utökad införselkvot

-0,12

-0,05

-0,12

-0,12

-0,12

Vin

utökad införselkvot

-0,17

-0,07

-0,17

-0,17

-0,17

Totalt

-0,29

-0,12

-0,29

-0,29

-0,29

12

F inansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 april 2000.

Närvarande:, statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Sahlin,
Engqvist, Wämersson, Lövdén, Ringholm

Föredragande: statsrådet Ringholm

Prop. 1999/2000:121

Regeringen beslutar proposition 1999/2000:121 Privat införsel av
alkoholdrycker, m.m.

13

Eländers Gotab 60030, Stockholm 2000

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-04-27 Bordläggning: 2000-04-27 Hänvisning: 2000-04-28 Motionstid slutar: 2000-05-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (10)