Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

Proposition 2020/21:198

Regeringens proposition 2020/21:198

Producentansvar och straffansvar för

Prop.

nedskräpning

2020/21:198

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 2021

Stefan Löfven

Per Bolund (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag till ändringar i miljöbalken, huvudsakligen för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet).

Det föreslås att förklaringen av vad som avses med producent ska ändras för att bättre överensstämma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-05-25 Bordlagd: 2021-05-25 Hänvisad: 2021-05-26 Motionstid slutar: 2021-06-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.