Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag

Proposition 2018/19:7

Regeringens proposition 2018/19:7

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om

Prop.

värdepapperisering och volatilitetsjustering för

2018/19:7

försäkringsföretag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2018

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den

12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om

inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad

värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG

och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012

syftar till att fastställa de grundläggande beståndsdelarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-10-16 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17 Motionstid slutar: 2018-10-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)