Regeringens proposition om lagstiftning angående ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet, m.m.

Proposition 1975:78

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition nr 78 år 1975            Prop. 1975: 78

Nr 78

Regeringens
proposition om lagstiftning angående ansvar för funktio­närer i offentlig
verksamhet, m. m.;

beslutad
den 13 mars 1975.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag
av regeringsprotokpll denna dag.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

LENNART
GEIJER

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att det nuvarande ämbetsansvaret, som i huvudsak gäUer
för dem som är anställda som tjänstemän hos stat­liga eller kommunala
myndigheter, skaU avskaffas. Det straffbara om­rådet inskränks tUI tre
brottstyper som framstår som särskilt straff­värda, nämligen oriktig
myndighetsutövning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.