Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Proposition 2020/21:34

Regeringens proposition 2020/21:34

Revision av det enhetliga elektroniska

Prop.

rapporteringsformatet

2020/21:34

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Vissa noterade företag ska upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens s.k.
Esef-förordning.

Med anledning av kravet på enhetligt elektroniskt format, föreslås några kompletterande lagändringar i fråga om revision. Förslagen innebär att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen, och i förekommande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-14 Bordlagd: 2020-10-14 Hänvisad: 2020-10-15 Motionstid slutar: 2020-10-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)