Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

Proposition 2005/06:97

Regeringens proposition 2005/06:97

Revisorns oberoende och vissa redovisnings-

Prop.

tjänster, m.m.

2005/06:97

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 februari 2006

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en skärpt jävsregel för revisorn i aktiebolag som enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. En sådan revisor skall enligt förslaget inte kunna vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder aktiebolaget vid bokföringen. Detsamma föreslås gälla för revisorn i flertalet finansiella företag samt sådana bokföringsskyldiga fysiska och juridiska personer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-01 Bordläggning: 2006-03-06 Hänvisning: 2006-03-07 Motionstid slutar: 2006-03-21
Förslagspunkter (2)