Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Proposition 2011/12:168

Regeringens proposition 2011/12:168

Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Prop.

2011/12:168

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Mauritius. Det nya avtalet ersätter ett avtal från 1992. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

3

2

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-09-12 Bordläggning: 2012-09-13 Hänvisning: 2012-09-18 Motionstid slutar: 2012-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)