Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Proposition 2021/22:21

Regeringens proposition 2021/22:21

Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

Prop.

2021/22:21

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt förhindrande av skatteflykt och skatteundandragande. Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Avtalet avser att ersätta 1980 års skatteavtal mellan Sverige och Jugoslavien såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Slovenien.

Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-10-12 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13 Motionstid slutar: 2021-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)