Skolans arbete med trygghet och studiero

Proposition 2021/22:160

Skolans arbete med trygghet och studiero

Regeringens proposition 2021/22:160

Skolans arbete med trygghet och studiero

Prop.

2021/22:160

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Lina Axelsson Kihlblom (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydlig- görs och begreppet studiero definieras. Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs genom bl.a. krav på att orsakerna till uppfölj- ningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.