Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Proposition 2005/06:215

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Regeringens proposition 2005/06:215

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa Prop. 2005/06:215

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 september 2006

Göran Persson

Morgan Johansson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna det internationella hälsoreglementet som antogs i Genève den 23 maj 2005 (IHR 2005). Syftet med IHR 2005 är att skydda mot internationella hot mot männi- skors hälsa samtidigt som de åtgärder stater vidtar inte skall utgöra ett större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är moti- verat av hälsoskäl. IHR 2005 är till skillnad från det nu gällande interna- tionella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-09-15 Bordläggning: 2006-10-02 Hänvisning: 2006-10-03 Motionstid slutar: 2006-10-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)