Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

Proposition 2017/18:168

Regeringens proposition 2017/18:168

Stärkt försäkringsskydd för studerande och

Prop.

företagare

2017/18:168

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att nuvarande skydd av sjukpenninggrundande inkomst, förkortad SGI, utvidgas till att även omfatta studerande som inte uppbär studiemedel. Detta under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå. Från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år gäller det även för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

Vidare föreslås att SGI för de personer som startar aktiebolag under företagets uppbyggnadsskede
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-03-12 Bordlagd: 2018-03-13 Hänvisad: 2018-03-14 Motionstid slutar: 2018-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)