Statligt tandvårdsstöd

Proposition 2007/08:49

Statligt tandvårdsstöd

Regeringens proposition 2007/08:49

Statligt tandvårdsstöd

Prop.

2007/08:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 januari 2008

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd. Stödet läm-

nas till vårdgivare för utförd tandvård och består av ett allmänt tand-

vårdsbidrag och tandvårdsersättning.

Det allmänna tandvårdsbidraget utgörs av ett fast årligt belopp, som

samtliga som är berättigade till statligt tandvårdsstöd kan använda för

betalning av ersättningsberättigande tandvård under en period av högst

två år fr.o.m. den 1 juli varje år. Bidraget kan även användas för betal-

ning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-01-23 Bordläggning: 2008-01-24 Hänvisning: 2008-01-25 Motionstid slutar: 2008-02-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)