Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Prop.

2009/10:232

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 juni 2010

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller ett förslag till strategi för att stärka barnets rät-

tigheter i Sverige. Strategin utgår från de mänskliga rättigheter som varje

barn upp till 18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommel-

ser, särskilt de åtaganden som följer av konventionen om barnets rättig-

heter (barnkonventionen). Principerna i strategin uttrycker grund-

läggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter. Avsikten är att

strategin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-06-28 Hänvisning: 2010-06-29 Motionstid slutar: 2010-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)