Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Proposition 2016/17:215

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Regeringens proposition 2016/17:215

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Prop.

2016/17:215

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2017

Morgan Johansson

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny sammanhållen lag som anger den geografiska omfattningen av Sveriges sjöterritorium och maritima zoner med enhetliga geografiska koordinater uttryckta i det svenska referenssystemet SWEREF 99. Lagen ersätter dels nuvarande lagstiftning om Sveriges sjöterritorium, dels berörda bestämmelser i nuvarande lagstiftning om kontinentalsockeln och om Sveriges ekonomiska zon. Det föreslås även vissa följdändringar i andra lagar.

Koordinaterna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-06-28 Bordlagd: 2017-08-31 Hänvisad: 2017-09-07 Motionstid slutar: 2017-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)