Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

Proposition 2021/22:210

Regeringens proposition 2021/22:210

Tidigt kommunalt ställningstagande till

Prop.

vindkraft

2021/22:210

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2022

Magdalena Andersson

Eva Nordmark (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft behöver regleringen av kommunens ställningstagande till vindkraft förtydligas. Kommunens rätt till inflytande över vindkraftsetableringar inom kommunen ska kvarstå, men formerna för detta regleras.

Förslaget innebär att kommunen på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. En begäran om kommunens ställningstagande ska innehålla en karta som utvisar det mark- eller vattenområde som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Bordlagd: 2022-04-05 Hänvisad: 2022-04-06 Motionstid slutar: 2022-04-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.