Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Proposition 2019/20:155

Regeringens proposition 2019/20:155

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen

Prop.

med anledning av det virus som orsakar

2019/20:155

covid-19

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2020

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det i smittskyddslagen (2004:168) införs bestämmelser som innebär att regeringen, inom grundlagens ramar, ges rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar
covid-19.

Regeringen ska enligt förslaget få meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-04-07 Bordlagd: 2020-04-07 Hänvisad: 2020-04-08 Motionstid slutar: 2020-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.