Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen

Proposition 2018/19:125

Regeringens proposition 2018/19:125

Tillsyn över och ingripanden mot advokater

Prop.

och advokatbolag vid tillämpning av

2018/19:125

penningtvättslagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 maj 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG fullt ut ska genomföras i svensk rätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-05-21 Bordlagd: 2019-05-27 Hänvisad: 2019-05-28 Motionstid slutar: 2019-06-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)