Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Tillträde till högre utbildning m.m.

Proposition 1995/96:184

Regeringens proposition

1995/96:184

Tillträde till högre utbildning m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 1996

Prop.

1995/96:184

Lena Hjelm-Wallén

Carl Tham

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redogör regeringen för sina överväganden och förslag i
fråga om ändringar i reglerna för tillträde - behörighet och urval - till
högre utbildning. Syftet med ändringarna är att skapa ett system som är
tydligt, överblickbart och rättssäkert för sökande till universitet och
högskolor. Avsikten är att ändringarna skall träda i kraft vid antagningen
inför studier höstterminen 1997.

I propositionen föreslås vidare en ändring i högskolelagen som innebär
att universitet och högskolor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-03-12 Bordläggning: 1996-03-12 Hänvisning: 1996-03-13 Motionstid slutar: 1996-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)
Följdmotioner (14)