Upphävande av lagen om tillfällig försäljning

Proposition 2011/12:46

Regeringens proposition 2011/12:46

Upphävande av lagen om tillfällig försäljning

Prop.

2011/12:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Birgitta Ohlsson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning ska upphöra att gälla vid utgången av september 2012. Lagen syftar till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Numera tillgodoses detta bättre genom annan, mer ändamålsenlig reglering. Det behövs därför inte längre någon särreglering av den tillfälliga försäljningen.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-12-14 Bordläggning: 2011-12-14 Hänvisning: 2011-12-15 Motionstid slutar: 2012-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)