Upphävande av lagen om tillfällig försäljning

Proposition 2011/12:46

Regeringens proposition 2011/12:46

Upphävande av lagen om tillfällig försäljning

Prop.

2011/12:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Birgitta Ohlsson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning ska upphöra att gälla vid utgången av september 2012. Lagen syftar till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Numera tillgodoses detta bättre genom annan, mer ändamålsenlig reglering. Det behövs därför inte längre någon särreglering av den tillfälliga försäljningen.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-12-14 Bordläggning: 2011-12-14 Hänvisning: 2011-12-15 Motionstid slutar: 2012-01-20
Förslagspunkter (1)