Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Proposition 2012/13:58

Regeringens proposition 2012/13:58

Utbildning för barn som vistas i landet utan

Prop.

tillstånd

2012/13:58

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skollagen (2010:800) ändras så att barn som vistas i landet utan tillstånd ska ges i huvudsak samma rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer samt gymnasieskola och gymnasiesärskola som barn som är bosatta i landet. Rätten till utbildning inom grundskolan och motsvarande skolformer medför enligt förslaget inte skolplikt för sådana barn som vistas i landet utan tillstånd.

Vidare föreslås i propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-12-20 Bordläggning: 2012-12-20 Hänvisning: 2013-01-14 Motionstid slutar: 2013-01-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)