Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Proposition 2018/19:105

Regeringens proposition 2018/19:105

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns

Prop.

kollektivavtal och vid rättstvister

2018/19:105

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 april 2019

Stefan Löfven

Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, genom ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Det första villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning. Det andra villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-04-25 Bordlagd: 2019-04-25 Hänvisad: 2019-04-26 Motionstid slutar: 2019-05-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.