Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol

Proposition 2020/21:214

Regeringens proposition 2020/21:214

Utökade möjligheter att avgöra mål på

Prop.

handlingarna i allmän domstol

2020/21:214

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 september 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

De processrättsliga reglerna bör vara utformade på ett sätt som skapar utrymme för flexibilitet och ger förutsättningar för att anpassa handläggningen av mål i domstol till vad som är lämpligast i varje enskilt fall.

Det finns flera fördelar med att kunna avgöra mål på handlingarna. En skriftlig handläggning kan ofta vara ett processekonomiskt fördelaktigt alternativ. Att kunna avgöra mål på handlingarna innebär också en fördel för parterna genom att handläggningstider
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-09-07 Bordlagd: 2021-09-08 Hänvisad: 2021-09-09 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)