Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Proposition 2016/17:220

Regeringens proposition 2016/17:220

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av

Prop.

bristande tillgänglighet

2016/17:220

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 augusti 2017

Stefan Löfven

Alice Bah Kuhnke

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

Lagändringen föreslås träda i kraft
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-08-29 Bordlagd: 2017-08-31 Hänvisad: 2017-09-07 Motionstid slutar: 2017-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.