Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef

Proposition 2021/22:223

Regeringens proposition 2021/22:223

Värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta

Prop.

nationernas barnfond Unicef

2021/22:223

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2022

Magdalena Andersson

Matilda Ernkrans (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sverige och Förenta nationernas barnfond Unicef.

För att avtalet ska införlivas i svensk rätt föreslås också att avtalet läggs till i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1

Prop. 2021/22:223

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-04-28 Bordlagd: 2022-04-28 Hänvisad: 2022-04-29 Motionstid slutar: 2022-05-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)