Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97

Proposition 2000/01:97

Regeringens proposition

2000/01:97

Vissa ändringar i alkohollagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2001

Lena Hjelm-Wallén

Lars Engqvist
(Socialdepartementet)

Prop.

2000/01:97

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i alkohollagen (1994:1738).
Reglerna för försäljning av öl skärps i syfte att komma till rätta med vissa
konstaterade problem. Den som säljer eller serverar öl åläggs bl.a. en
skyldighet att utöva särskild tillsyn över denna verksamhet och kom-
munerna får möjlighet att ta ut avgifter för tillsynen av dem som bedriver
servering av eller detaljhandel med öl. Näringsidkaren skall också
anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen eller serve-
ringen sker.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-03-21 Bordläggning: 2001-03-21 Hänvisning: 2001-03-22 Motionstid slutar: 2001-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (20)