Vissa fastighetstaxeringsfrågor

Proposition 2011/12:41

Regeringens proposition 2011/12:41

Vissa fastighetstaxeringsfrågor

Prop.

2011/12:41

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att deklaration och andra uppgifter som rör fastighetstaxering ska få lämnas genom deklarationsombud. Vidare föreslås vissa ändringar av fastighetstaxeringslagen (1979:1152) inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2012.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

4

2

Lagförslag.........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-12-13 Bordläggning: 2011-12-13 Hänvisning: 2011-12-14 Motionstid slutar: 2012-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)