Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.

Proposition 2005/06:148

Regeringens proposition 2005/06:148

Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.

Prop.

2005/06:148

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Lena Hallengren

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas regeringens förslag och bedömningar vad gäller flera områden som berör vuxnas lärande.

Förslagen innebär vissa ändringar i skollagen (1985:1100), bl.a. avseende statligt finansierad påbyggnadsutbildning. Inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) föreslås en rättighet att delta i grundläggande särvux liknande den som i dag finns vad gäller grundläggande vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Vidare föreslås inom svenskundervisning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-21 Hänvisning: 2006-03-22 Motionstid slutar: 2006-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)