Vissa kommunalekonomiska frågor

Proposition 1999/2000:115

Regeringens proposition
1999/2000:115

Vissa kommunalekonomiska frågor

Prop.

1999/2000:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 maj 2000

Göran Persson

Lars-Erik Lövdén
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i kommunallagen (1991:900) och
lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Ändringarna görs i syfte att
förtydliga att bestämmelsen i kommunallagen om god ekonomisk
hushållning skall gälla även för den verksamhet som bedrivs i
kommunala företag och att särskilda upplysningar om ekonomi och
verksamhet enligt lagen om kommunal redovisning skall lämnas även om
sådana juridiska personer i vilka kommunen eller landstinget har ett
betydande inflytande. Vidare föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-05-29 Bordläggning: 2000-05-29 Hänvisning: 2000-05-30 Motionstid slutar: 2000-06-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.