Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

Proposition 2016/17:192

Regeringens proposition 2016/17:192

Vissa skattefrågor för ideella föreningar,

Prop.

registrerade trossamfund och

2016/17:192

kollektivavtalsstiftelser

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 maj 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Den ena ändringen avser undantag från skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund när de bedriver näringsverksamhet. Ändringen tydliggör att undantaget gäller även i situationer när de ideella föreningarna eller de registrerade trossamfunden får inkomster av att de upplåter rättigheter, när rättigheterna har uppkommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-05-30 Bordlagd: 2017-05-30 Hänvisad: 2017-05-31 Motionstid slutar: 2017-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)