Vissa skolfrågor m.m.

Proposition 1996/97:110

Regeringens proposition

1996/97:110

Vissa skolfrågor m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Ylva Johansson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom en ändring av skollagen som trädde i kraft den 1 juli 1996 har ett

landsting rätt att kräva full kostnadsersättning av hemkommunerna för

sin utbildning i gymnasieskolan. För att ge kommunerna fullt ekonomiskt

ansvar för utbildningen i gymnasieskolan och den gymnasiala

vuxenutbildningen föreslår regeringen i denna proposition att en

skatteväxling mellan landsting och kommuner landstingsområdesvis

skall vara genomförd före utgången av 1998. Den storlek som

skatteväxlingen skall omfatta överenskommes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-03-11 Bordläggning: 1997-03-11 Hänvisning: 1997-03-12 Motionstid slutar: 1997-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)