1018. Första kammaren. Nr 0

Riksdagens protokoll 1918:9

Första kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1018. Första kammaren. Nr 0.

Måndagen den 16 december.

Kammaren sammanträdde kl. 2 e. m.; och dess förhandlingar

leddes av herr vice talmannen.

Föredrogs, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran tredje

särskilda utskottets utlåtande nr 1.

Vid föredragning av tredje särskilda utskottets memorial nr 2,

angående avlöning åt dess tjänstemän och vaktbetjäning, bifölls vad

utskottet i detta memorial hemställt.

Föredrogs ånyo andra särskilda utskottets utlåtande nr 7, i anledning

av dels Kungl. Maj:ts proposition nr 32 med förslag till lag

om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till

lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta

lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida