1318. Ändra kammaren. Nr 26

Riksdagens protokoll 1918:26

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1318. Ändra kammaren. Nr 26.

Onsdagen den 13 mars, f. in.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg:

Att kerr riksdagsman Emil Kristensson, som lider av influensa

(?) på grund bärav tills vidare är förhindrad att deltaga i riksdagsarbetet,

intygas.

Stockholm den 12 mars 1918.

Carl Wcerndt.

legit. läkare.

e

§ 2.

Eöredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande

propositioner; och hänvisades därvid

till bevillningsutskottet propositionerna:

nr 134, med förslag till förordning angående ändrad lydelse av

§ 12 i förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning

m. m.; och

nr 141, angående utsträckning av tiden för tullfri disposition

av tullpliktiga utställningsföremål,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.