1892. Andra Kammaren. N:o 15

Riksdagens protokoll 1892:15

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1892. Andra Kammaren. N:o 15.

Fredagen den 4 mars.

Kl. Vs3 e. m.

§ 1.

Justerades protokollet för den 26 sistlidne februari.

§ 2.

Föredrogos, men bordlädes å nyo statsutskottets utlåtanden

n:is 19, 20, 21, 22, 23 och 24.

§ 3.

För motions afgifvande hade sig anmält herr J. Manicell,

hvilken nu aflemnade en af honom jemte 26 andra af kammarens

ledamöter undertecknad motion, om ändring af 14 och 17 §§

riksdagsordningen.

Denna motion, som erhöll ordningsnummer!! 180, begärdes

på bordet och bordlädes till nästa sammanträde.

§ 4.

Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades:

herr N. A. Molander under 7 dagar fr. o. in. den 5 dennes,

och » S. Arnoldsson » 7 » » » » » 5 »

§ 5.

Justerades ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida