Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

1894. Andra Kammaren. N:o 37

Riksdagens protokoll 1894:37

Andra kammaren

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1894. Andra Kammaren. N:o 37.

Fredagen den 27 april

kl. 3 e. m.

§ V

Justerades det i kammarens sammanträde den 20 innevarande
april förda protokoll.

§ 2.

Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:

Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, kongl. sekreteraren
Carl Gethe, till följd af akut tarmkatarr (Colitis) är sängliggande
och tills vidare förhindrad att deltaga i Riksdagens förhandlingar,
intygar

Stockholm den 27/4 1894.

Thorljörn Htvass.

Legitimerad läkare.

§ 3.

Föredrogos och bordlädes för andra gången statsutskottets utlåtanden
och memorial n:is 5 a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 och 58.

. § 4.

Efter föredragning af statsutskottets memorial n:o 59, med
anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut beträffande Kongl. Maj:ts
proposition angående anslag för krigshofrätten, blef den af utskottet
i nämnda memorial föreslagna voteringspropositionen af kammaren
godkänd.

§ 5.

Föredrogos, men blefvo å nyo bordlagda:
bevillningsutskottets betänkande n:o 17; och
lagutskottets utlåtande n:o 57.

Andra Kammarens Prot 1894. N:o 37.

1

N:o 37. 2

Ang. föredragningslistan
för
nästa sammanträde.

Fredagen den 27 April, kl. 3 e. m.

§ 6.

Härefter föredrogs Första Kammarens protokollsutdrag, n:o 181,
innefattande delgifning af bemälde kammares beslut öfver dess tillfälliga
utskotts utlåtande n:o 2 i anledning af väckt förslag om
skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om upphäfvande af cirkuläret
den 14 juni 1820 om förbud mot skådespels uppförande å vissa dagar.

Herr Hedin begärde ordet och yttrade: Jag skall taga mig
friheten anhålla, att detta ärende måtte återförvisas till samma
utskott, som förut handlagt frågan, enär jag tager för gifvet, att
kammaren icke är sinnad att på stående fot besluta i densamma.

Med bifall till den af herr Hedin sålunda gjorda hemställan,
beslöt kammaren å nyo hänvisa ärendet till behandling af dess tillfälliga
utskott n:o 4.

§ 7.

Föredrogs vidare Första Kammarens protokollsutdrag, n:o 182,
innefattande delgifning af bemälde kammares beslut öfver dess tillfälliga
utskotts utlåtande n:o 3 i anledning af väckt motion om
skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om meddelande af bestämmelser
i syfte af ett mera planmessigt samarbete mellan rikets folkskolor
och allmänna läroverk.

Ordet lemnades till

Herr Hedin, som anförde: Då skilnaden mellan Första och
Andra Kammarens beslut i denna fråga är temligen väsentlig, får
jag af samma skäl, som nyss anfördes, anhålla, att kammaren behagade
besluta att förvisa detta ärende till förnyad behandling af
Andra Kammarens tillfälliga utskott n:o 1.

Denna herr Hedins hemställan bifölls; och hänvisades alltså
ifrågavarande ärende för förnyad behandling till kammarens tillfälliga
utskott n:o 1.

§ 8.

Föredrogos och bordlädes för andra gången:

Andra Kammarens första tillfälliga utskotts utlåtanden n:is 21
och 22; samt

Andra Kammarens tredje tillfälliga utskotts utlåtande n:o 25.

§ 9.

Herr Persson i Mörarp erhöll på begäran ordet och yttrade:
På dagens föredragningslista förekommer bland de dels för andra
och dels för första gången bordlagda ärenden åtminstone ett af det
sistnämnda slaget, som är af den beskaffenhet, att, för den hän -

3 N:o 37.

Fredagen den 27 April, kl. 3 e. m.

delse kamrarne icke fatta sammanstämmande beslut, detsamma kan
blifva föremål för gemensam omröstning eller för sammanjemkning,
samt slutligen äfven af beskaffenhet att kunna inverka på den beräkning
af inkomsterna, som skall uppföras i riksstaten. Och då
dessa ärenden, för den händelse att kamrarne stanna i olika beslut,
böra afgöras så fort som möjligt, för att påskynda riksdagens afslutande,
tager jag mig friheten framställa följande förslag till ändring
af föredragningslistan för nästa plenum, nemligen: att främst
bland de tvenne gånger bordlagda ärendena uppföres bevillningsutskottets
betänkande n:o 17, angående stämpelafgiften, och derefter
statsutskottets utlåtande n:o 5 a), angående uppförande i 1895 års
riksstat af anslag till disciplinkompaniet, samma utskotts utlåtande
n:o 53, om ökadt utrymme för tekniska skolan i Stockholm, samma
utskotts utlåtande n:o 54, om förvärfvande för statens samlingar af
vissa föremål ur konstsamlingen å Finspong, samma utskotts utlåtande
n:o 56, angående ändrade bestämmelser rörande lönetursberäkningen
för vissa lärare m. m., bevillningsutskottets betänkande
n:o 16, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter,
statsutskottets utlåtande n:o 51, om undervisningsmateriel till
skolorna för sinnesslöa barn, samma utskotts utlåtande n:o 52, angående
vilkoren för understöd till undervisning i slöjd för gossar,
samma utskotts utlåtande n:o 55, i anledning af olika beslut rörande
ersättning till väguppskattningsnämnderna m. m., samt slutligen de
öfriga på dagens föredragningslista förekommande ärenden i den
ordning de der nu finnas uppförda.

Vidare anförde herr Ljung man: Mig synes det nyss framstälda
förslaget vara så behjertansvärdt, att det bör bifallas. Dock skulle
jag deri vilja hafva den ändring, att bevillningsutskottets betänkande
n:o 17, angående stämpelafgiften, sättes efter statsutskottets
utlåtanden n:ris 5 a), 53, 54, 56, 51, 52 och 55, ty derigenom finge man
litet mera tid att studera bevillningsutskottets nämnda betänkande,
hvilket är af mycket omfattande beskaffenhet. Jag tror, att i annat
fall en eller annan icke skall hinna på ett tillfredsställande sätt
sätta sig in i denna så synnerligen svårlösta fråga. Jag antager,
att man i händelse af bifall till detta mitt ändringsförslag finge bevillningsutskottets
betänkande n:o 17 först på aftonens plenum, och
derigenom finge man åtminstone några timmar på sig att ytterligare
sätta sig in i denna fråga.

Jag hemställer om bifall till herr Anders Perssons i Mörarps
förslag i ifrigt, men med den af mig nu antydda ändringen.

Herr Persson i Mörarp: Jag tror icke, att man vinner mycket
genom antagande af det af herr Ljungman nu framstälda förslaget.
Såsom motiv för mitt nyss framstälda förslag ber jag endast
få anföra, att vid sammanträde i talmanskonferensen har man
varit ense om att ett sådant förslag, som det jag nu framstäf,
.skulle framläggas inför begge kamrarne, och ett lika lydande förslag
är, såsom jag föreställer mig, också framstäldt i Första Kammaren
under nu pågående plenum.

Ang. föredragningslistan
för
nästa sammanträde.

(Forts.)

N:o 37. 4

Ang. föredragningslistan
för
nästa sammanträde.

(Forts.)

Fredagen den 27 April, kl. 3 e. m.

Herr Forsell: För min del vill jag instämma i det förslag,
som herr Ljungman framstälde, nemligen att bevillningsutskottets
betänkande n:o 17 måtte uppföras å föredragningslistan till nästa
plenum efter de af honom uppräknade ärendena. Det är visserligen
sant, att man icke vinner mycken tid derpå, men någon vinner man
alltid, och detta bevillningsutskottets utlåtande är verkligen af så
vidtomfattande beskaffenhet, att hvarje ökad tid man kan få för läsningen
deraf är en vinst.

Jag instämmer som sagdt i det yrkande, som herr Ljungman
framstälde.

Herr Ljungman: Till de skäl, herr Forsell nyss anförde, skall
jag be att få tillägga, att det dock icke är en så synnerligen stor
fördel att man föredrager ett sådant ärende, som bevillningsutskottets
betänkande n:o 17, på samma tid i begge kamrarne. Tvärt om kan
det vara en fördel, att de icke föredragas samtidigt, ty man kan då
få tillfälle att åhöra diskussionen i medkammaren, hvilket ju kan
vara till icke obetydlig nytta.

Jag vidhåller derför mitt yrkande.

Herr Ola Bosson Olsson: Jag ber att få instämma i det
förslag, som framstälts af herr Anders Persson i Mörarp. Han har
nyss förklarat, att man i talmanskonferensen uttalat den önskan i
fråga om föredragningssättet, för hvilken han nu i denna kammare
och en annan ledamot i Första Kammaren gjort sig till tolk. Det
är derför, synes det mig, största skäl att bifalla nämnda förslag,
till hvilket jag, herr talman, yrkar bifall.

Herr vice talmannen Danielson: Det är visserligen sant, att
man i talmanskonferensen haft öfverläggning om föredragningsordningen,
men icke har man precis sagt, att föredragningen skulle gå
i den ordning, som här föreslagits.

Jag får för min del säga, att skall det syfte uppnås, som med
herr Ljungmans förslag afses, vore det lämpligare att sätta bevillningsutskottets
betänkande n:o 17 främst på föredragningslistan till
det plenum, som kommer att ega rum om måndag. Det lär nemligen
vara meningen att då ha plenum både för- och eftermiddag.
Och i morgon tror jag, att Riksdagen skall vara fullt upptagen af
öfriga ärenden, som stå på föredragningslistan.

Jag föreslår derför, att kammaren rent af beslutar att sätta
bevillningsutskottets betänkande n:o 17 främst bland två gånger
bordlagda ärenden på föredragningslistan till måndagens plenum.

Herr Ljungman: Jag skall i sådant fall, då vice talmannen
kommit med ett yrkande, som går ännu längre i den rigtning jag
önskat, återtaga mitt yrkande och instämma med vice talmannen.

Herr Forsell: Äfven jag skall be att få instämma i vice talmannens
yrkande och naturligtvis då också i sammanhang dermed
återtaga mitt förra yrkande.

5 N:o 37.

Fredagen den 27 April, kl. 3 e. m.

Herr Ryding: Jag anser mig böra nämna, att vid talmanskonfe- Ang. fprerenseus
senaste sammanträde gjordes upp en plan för arbetet under dragningsmorgondagen
samt måndagen, tisdagen och onsdagen i nästa vecka, nästa samArendena
äro så många och komma allt fortfarande in i sådan manträde.
myckenhet, att det varit nödigt att tänka sig, i hvilken ordning de (Forts.)
borde afgöras. Jag hoppas, att jag icke säger för mycket, om jag
nu meddelar, att meningen vore, att frågan om vestkustbanan skulle
förekomma nästa måndag och frågan om kasernerna nästa onsdag.

Blefve det icke för mycket, om på en och samma dag, måndagen,
skulle förekomma två så stora ärenden, som först det vidlyftiga
betänkandet om stämpelafgiften och sedan frågan om vestkustbanan? Jag

har ansett mig böra gorå detta uttalande, eftersom en ledamot
af talmanskonferensen framstält ett yrkande, motsatt hvad som
der öfverenskommits.

Sedan öfverläggningen härmed förklarats slutad, samt herr talmannen
till proposition upptagit hvartdera af de båda återstående
yrkandena, biföll kammaren herr Perssons i Mörarp förslag i fråga
om uppställningen af föredragningslistan för morgondagens sammanträde.

§ 10.

Under åberopande af i sådant afseende mellan herrar talmän
träffad öfverenskommelse, tillkännagaf herr talmannen, att gemensamma
omröstningar öfver de voteringspropositioner, som derförinnan
kunde varda af båda kamrarne godkända, komme att anställas nästa
tisdag, den 1 instundande maj.

§ Il Till

bordläggning anmäldes följande inkomna ärenden:

konstitutionsutskottets utlåtande n:o 9, i anledning af väckt
motion om ändrad lydelse af § 87: 2 regeringsformen;

statsutskottets utlåtande och memorial:

n:o 60, i anledning af framställningar om förvärfvande för statens
räkning af vissa enskilda jernvägar; och

n:o 61, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i vissa frågor
rörande anslagen under riksstateus åttonde hufvudtitel;

bevillningsutskottets betänkande n:o 18, i anledning åt väckt
motion om bestämmande af eu bevillningsafgift för riddare- och
kommendörsvärdighet; samt

Andra Kammarens fjerde tillfälliga utskotts utlåtande n:o 24, i
anledning af väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran
om utfärdande af bestämmelse rörande undersökning af sinnessjuke
m. in.

N;o 37. 6

Fredagen den 26 April, kl. 3. e. m.

Kammaren beslöt, att dessa ärenden skulle uppföras främst å
föredragningslistan för morgondagens sammanträde.

i.--'' , i . u. i

§ 12.

Anmäldes och godkändes nedannämnda förslag till Riksdagens
skrifvelser, nemligen:

f.lu .?;< r*.:="">

af statsutskottet:

n:o 48, till fullmägtige i riksgäldskontor, angående disposition
af jernvägshypoteksfondens behållning; och

af sammansatta bevillnings- ock lagutskottet:

n:o 49, till Konungen, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition
med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares
ansvarighet för tjenares eller arbetares personliga utskylder.

§ 13.

Justerades protokollsutdrag; hvarefter kammarens ledamöter
åtskildes kl. 3,37 e. m.

In fidem
Hj. Nelirman.

c-,! i / . * . j/s, « ; o s , i . ; .

Stockholm, Edm. Janse & C:ni, 1894.