1897. Första Kammaren. N:o 26

Riksdagens protokoll 1897:26

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1897. Första Kammaren. N:o 26.

Måndagen den 3 maj.

Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen.

Upplästes följande till kammaren inkomna skrifvelse:

Till Riksdagen.

Vördsammast får jag härmed afsäga mig det af Riksdagen

gifna uppdrag att vara justieombudsmannens efterträdare.

Stockholm den 3 maj 1897.

Herman Hohtlieb.

*

Denna skrifvelse lades till handlingarna; och skulle Riksdagens

kanslideputerade genom utdrag af protokollet härom underrättas

för den åtgärd, som på dem ankomme.

Herr talmannen anförde, att han, efter öfverenskommelse med

herr talmannen i Andra Kammaren, finge föreslå, att fredagen den

7 i denna månad skulle anställas val af valmän jemte suppleanter

för utseende af Riksdagens justieombudsmans efterträdare.

Detta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida