1918. Andra kammaren. Nr 13

Riksdagens protokoll 1918:13

Andra kammaren

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Andra kammaren. Nr 13.

Fredagen den 8 februari.

Kl. 3 e. m.

§ 1.

Justerades protokollen för den 1 och den 2 innevarande februari.

§ 2.

Herr statsrådet Nilson avlämnade Kung! Maj:ts proposition,
nr 62, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den
o juli 1884 om skydd för varumärken.

Denna proposition blev på begäran bordlagd.

§ 3.

Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande
propositioner; och hänvisades därvid:

, _ Ull jordbruksutskottet propositionen, nr 35, angående avstående
\ vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt
eller servitutsrätt till sådan mark; samt

till bankoutskottet propositionerna:

nr 56, angående pension åt extra kronojägaren Theodor Falk; och

nr 57, angående pension åt kronojägaren Anders Gustaf Wahlström.

§ 4.

. Harr Vennerströms vid kammarens nästföregående sammanträde
gjorda, men då bordlagda anhållan att till hans excellens herr statsministern
få framställa spörsmål, huruvida regeringen är besluten att
icke företaga någon väpnad intervention i Finland, m. m., föredrogs
härefter; och blev berörda anhållan av kammaren bifallen.

§ 5.

Vid härpå skedd föredragning av bevillningsutskottets betänkande,
nr 2, i anledning av väckt motion om tullfrihet för kalciumAndra
kammarens protokoll 1918. Nr 13, 1

Nr 13. 2 Fredagen den 8 februari.

/:

karbid och bariumkarbid biföll kammaren utskottets däri gjorda
hemställan.

§ 6. ^

Föredrogs och lades till handlingarna lagutskottets utlåtande, nr
2, i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens
ämbetsförvaltning.

§ 7.

Herr Hansson i Mora-Noret avlämnade en av honom m. fl. undertecknad
motion, nr 307, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition,
nr 4, med förslag till lag om häradsrätts sammansättning vid handläggning
av vissa mål och ärenden m. m.

Ifrågavarande motion ''bordlädes.

§ 8.

Upplästes två till kammaren inkomna, så lydande protokoll:

År 1918 den 6 februari sammanträdde den nämnd, som äger att
döma, huruvida högsta domstolens samtliga ledamöter gjort sig förtjänta
att i deras viktiga kall bibehållas, varvid röstades över följande
proposition:

Den, som vill, att omröstning på det i 69 § riksdagsordningen
föreskrivna sätt skall anställas till uteslutande av någon bland högsta
domstolens ledamöter, röstar

Ja;

Den, det ej vill, röstar

Nej;

Vinner Nej, bliva högsta domstolens samtliga ledamöter bibehållna.
;

Och befunnos efter omröstningens slut, sedan voteringssedlarna
öppnats, rösterna hava utfallit sålunda

Ja 13;

Nej 29;

i följd varav nämnden ansett högsta domstolens samtliga ledamöter
böra vid deras ämbeten bibehållas.

Edvard Wavrinsky. N. A:son Berg.

Gustaf Knaust. Lars Borggren.

År 1918 den 6 februari sammanträdde den nämnd, som äger att
döma, huruvida regeringsrättens samtliga ledamöter gjort sig förtjänta
att i deras viktiga kall bibehållas, varvid röstades över föl*
jande proposition:

Fred agen den 8 fcbrnnri.

3 Nr 18.

Den, som vill, att omröstning på det i 69 § riksdagsordningen
föreskrivna sätt skall anställas till uteslutande av någon bland regeringsrättens
ledamöter, röstar

Ja;

Den, det ej vill, röstar

Nej;

Yinner Nej, bliva regeringsrättens samtliga ledamöter bibehållna.

Och befunnos efter omröstningens slut, sedan voteringssedlarna
öppnats, rösterna hava utfallit sålunda

Ja 0;

Nej 38;

i följd varav nämnden ansett regeringsrättens samtliga ledamöter böra
vid deras ämbeten bibehållas.

Edvard Wavrinsky. N. A:son Berg.

Gustaf Knaust. Lars Borggren.

Jämte det nämnda protokoll lades till handlingarna, beslöt kam- *
maren, att deras innehåll skulle delgivas riksdagens kanslideputerade,
med anmodan att låta i ämnet uppsätta och till kamrarna avgiva
förslag dels till den skrivelse, som borde till Konungen avlåtas, dels
och till paragraf i riksdagsbeslutet.

§ 9.

Till bordläggning anmäldes bankoutskottets memorial, nr 5, i
anledning av remiss från första kammaren av väckt motion angående
tilldelande av gratifikationer åt vissa befattningshavare.

§ 10.

Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades:

herr Persson i Stallerhult

under

2 dagar fr. o. m.

den

11 febr..

Jönsson i Boa

6

11

»

Jonsson i Hökhult

6

» 2>

»

11

Nilsson i Tånga .

>

4

» »

3>

9

»

Viklund i Oviken

Tf

8

>

12

Lindmark

13

15

Nilsson i Kristianstad

5

11

Mossberg

y>

4

» '' »

9

7>

Persson i Fritorp

2>

6

» »

>

11

7>

»

Kristensson

1

»

9

- »

Henrikson

»

6

» >

11

Sr 13. 4

Fredagen den 8 februari.

herr Hildebrand under 7 dagar fr. o. m. den 10 febr. och

» Svensson i Kompersmåla * 6 » 5 » 11 » .

Kammarens ledamöter åtskildes härefter kl. 3,14 e. m.

In fidem
Per Cronvall.

Stockholm 1918. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, isoes7