1918. Andra kammaren. Nr 31

Riksdagens protokoll 1918:31

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Andra kammaren. Nr 31.

Onsdagen den 20 mars, f. in.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

Justerades de vid kammarens sammanträde den 13 innevarande

mars förda protokollen.

§ 2.

Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagens

skrivelse, nr 79, till Konungen i anledning av Kungl. Majrts

proposition angående bidrag till vissa odlingsföretag m. m. ävensom

fyra i ämnet väckta motioner.

§ 3.

Herr statsrådet Petersson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner

:

nr 152, med förslag till förordning angående längden å salubållen

ved;

nr 173, angående utsträckning i tiden för utfästelse av inköp för

statens räkning av produkter, framställda vid något med understöd

av statsmedel anlagt potatistorkeri; och

nr
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.