1918. Första kammaren. Nr 12

Riksdagens protokoll 1918:12

Första kammaren - urtima

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Nr 12.

Onsdagen den 18 december.

Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m.

Föredrogs första särskilda utskottets memorial nr 27, angående
regleringen lav extra tilläggsstaten till riksstaten för år 1918.

Punkterna 13,

Vad utskottet hemställt "bifölls.

Punkten 4.

Lades till handlingarna.

Punkten 5.

Utskottets hemställan bifölls.

o Vid föredragning av första särskilda utskottets memorial nr 28,
angående avlöning åt dess tjänstemän och vaktbetjaning m. fl., bifölls
vtad utskottet i detta memorial hemställt.

Anmäldes och bordlädes andra; särskilda utskottets memorial nr
12, angående avlöning åt dess tjänstemän och vaklbetjäning.

Anmäldes och godkändes andra särskilda utskottets förslag till
riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 30, i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till
lag angående tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september
1914;

nr 31, i anledning av Kungl. Maj ds proposition med förslag till
lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken
viss ökad sedelu ''givningsrätt;

nr 32, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående dispositionen
av det å tilläggsstat för år 1918 under fgärde huvudtiteln
uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets
neutralitet;

Första kammarens protokoll vid urtima riksdagen 1918. Nr 12. 1

Nr 12. 2

Onsdagen den lb december.

nr 33, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående dispositionen
av det å tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln
uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av
rikets neutralitet;

nr 34, i anledning av Kungl. Maj:''ts proposition angående utförsel
till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskatt
m. in.;

nr 38, i anledning av Kunsd. Maj:ts proposition om anvisande
av medel för bestridande av kostnader för särskilda anordningar för
vinnande av mera effektiv tillämpning av prisocikerlagen m. fl. krist
tidsförfattningar; samt

nr 39, i anledning av dels Kungl. Maj ds proposition angående
nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved, dels
ock två i anledning därav väckta motioner.

Anmäldes och godkändes första särskilda! utskottets förslag
dels till riksdagens skrivelser till Konungen:
nr 35, angående extra tilläggsstat till riksstaten för år 1918; och
nr 36, med överlämnande av extra tilläggsstat till riksstaten för
år 1918;

dels ock till riksdagens skrivelse nr 37, till fullmäktige i rilksgäldskonitoret
med bemyndigande att upplåna 19,000,000 kronor.

Justerades fyra protokollsutdrag .för denna dag, varefter kammarens
sammanträde avslutades kl. 4,09 e. m.

In fidern

A. v. Krusenstjerna.

Torsdagen den 19 december.

3 Nr 12.

Torsdagen den 19 december.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in.; och dess förhandlingar
leddes ia.v herr vice talmannen.

Anmäldes och godkändes tredje .särskilda utskottets förslag till
riksdagens skrivelse nr 40, till Konungen i anledning av Kung!
Ma,j:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa
delar av förordningen om Ikommunalstyrelse på landet den 21 mars
1862 in. ,m. jämte inom riksdagen i ämnet väckta motioner.

Vid föredragning av andra särskild» utskottets memorial nr 12,
angående avlöning åt dess tjänstemän och vaktbetjäning, hifölls vad
utskottet i detta memorial hemställt.

Anmäldes och bordlädes andra särskilda utskottets memorial
nr 13. med föranledande av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande
utskottets utlåtande nr 7 i anledning av dels Kung! Maj:ts proposition
nr 32 med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och
67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917
om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse
av 2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse, av 30 § konkurslagen,
dels ock tre i anledning därav väckta motioner.

Justerades två protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarens
sammanträde avslutades kl. 11,05 f. m.

In fidem

A. v. Krusenstjerna.

Nr 12. 4

Fredagen den 20 december.

Fredagen den 20 december.

Kammaren sammanträdde kl. 11,30 f. m.; och dess förhandlingar
leddes iav herr vice talmannen.

.... ^erl'' cv/ c,e talmannen yttrade: För några dagar sedan besioto
de bada kamrarna att till presidenten Wilson avsändia ett telegram.
Fet telegram, som de båda talmännen då avsände, hade följande
lydelse:

»President Wilson, Paris.

Sveriges riksdags båda kamrar, som representera ett folk, av
vilket sa många funnit ett hem och ett verksamhetsfält i Edert störa
land halsa Eder välkommen till Europa under livlig förhoppning
att de_ adla grundsa''ser, som Ni uttalat för åstadkommande av en
varat1 !g colli på rättvisa fotad världsfred, må vid den förestående
fredskongressen na sitt förverkligande.

Hugo Hamilton, Herman Lindqvist

talman i första kammaren. talman i andra kammaren.»

Från presidenten Wilson bär nu ankommit ett i översättnino- så
lydande telegram:

»Till grave Hugo Hamilton, talman i riksdagens första kammare,
otockholm, Sverige.

Med största tillfredsställelse har jag mottagit den hälsning, som
den svenska rikdagens båda kamrar varit nog vänliga att sända
mig- och mottager jag densamma som ett synnerligen välkomna uttryck
lör kamrarnas förtroende. Jag hoppas och tror, att genom, gemensamma
rådslag en fred, värdig de europeiska folkens strävanden,
kan och skall säkerställas; och skall jag med glädje och stekhet gorå
allt vad jag kan för att främja densamma,

Woodrow Wilson.»

föredragning av andra särskilda utskottets memorial nr 13,
in?e(~, föranledande av kamrarnas- sk.l.jaktiga beslut beträffande utskottets
utlåtande nr 7 i anledning av dels Kung! Maj:ts proposition
nr 62 med förslag till lag om ändrad lydelse iav 65 och 67 §§ ut-sökningslagen,
lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i

Måndagen den 23 december.

5 Nr 12.

avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9
§ strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30_§ konkunslagen, dels
ock tre i anledning därav väckta motioner, ''bifölls vad utskottet i
detta memorial hemställt.

Justerades ett protokollsutdrag för denna dag, varefter- kammarens
sammanträde avslutades kl. 11,39 f. m.

In fidem

A. v. Krusenstjerna.

Måndagen den 23 december.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Anmäldas och godkändes andra särskilda utskottets förslag till
riksdagens skrivelse nr 41, till Konungen i anledning av dels Kung!
Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och
67 §§ utsökningslagen, lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917
om införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse
av 2 kap. 9 § strafflagen odh lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen,
dels tre i anledning därav väckta motioner.

Anmäldes odli godkändes riksdagens kanslis förslag till paragrafer
i riksdagsbeslutet:

nr 31, angående förslag till lag om rätt för Konungen att i vissa
fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt;

nr 32, angående disposition av det å tilläggsstat för år 1918
under fjärde huvud.iteln uppförda anslag för bestridande av kostnader
för tryggande av rikets neutralitet;

nr 33, angående förslag till lag om tillägg till § 27 mom. 4
värnpliktslagen den 17 september 1914;

nr 34, angående dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918
under femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader
för tryggande av rikets neutralitet;

nr 35, angående utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande
av sockerskatt in. m.;

nr 36, angående extra tilläggsstat till riksstaten för år 1918
m. m.;

nr 37. angående anvisande av medel för bestridande av kostnader
för särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning
av pri sookerl agen;

Nr 12. 6

Måndagen den 23 december.

nr 38, angående försel juli ngen av bränslekommissionens vedlager; nr

39, angående förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar
av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
m. in.; samt

nr 40, angående förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och
67 §§ utsökndngislagen, lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om
införsel i avlöning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse av
2 kap. 9 § strafflagen och 30 § konkurslagen.

Justerades dels två protokollsutdrag för denna dag, dels ook protokollen
för den 16 och 17 innevarande månad.

Tillkännagavs att Kungl. Maj:t genom offentligt anslag låtit
bjuda och kalla riksdagens samtliga ledamöter att denna dag kl. 11,30
f. in. infinna sig i slottskapellet samt efter förrättad gudstjänst begiva
sig till rikssalen för att enligt 36 § riksdagsordningen av Kungl.
Maj:t i nåder hemförlovas.

I anledning av denna kallelse avgingo herr talmannen och kammarens
ledamöter kl. 11,20 f. m. till slottskapellet, där riksdagisipredikan
hölls av kyrkoherden i Saltöjöfbadens församling, e. o. hovpredikanten
K. Widner.

Efter gudstjänstens slut begav sig kammaren till rikssalen, där
jämväl andra kammaren infann sig. Sedan herr statsrådet och chefen
för justitiedepartementet Döfgren uppläst Kungl. Maj:ts nådiga
förordnande för hans excellens herr statsministern Edén att å Kungl.
Maj :ts vägnar avsluta riksdagen samt talmännen var för sig'' framfört
kamrarnas undersåtliga välönskningar och riksdagsbeslutet blivit
av herr istatsrådet och chefen för justitiedepartementet uppläst,
förklarade hans excellens herr statsministern i enlighet med det honom
lämnade uppdraget 1918 års urtima riksdag vara avslutad.

Efter det första kammarens ledamöter återkommit till samlingsrummet
och där intatgit sina platser, framträdde greve Hugo Hamil
ton till talmansbordet och yttrade: Mina herrar! Den urtima
riksdag, som i dag, dagen före julaftonen, äntligen nått sin avslutning,
bär i vårt lands historia kommit att spela en helt annan roll
än den, som med densamma ursprungligen avsågs. Dess beslut ligga
oss emellertid ännu så nära, att man icke om dem kan fälla något
omdöme med anspråk på slutgiltighet. Säkerligen komma många år
att förflyta, innan sådant omdöme kan fällas, men ett vågar jag likväl
uttala: när i en för vårt folk så betydelsefull fråga under umprörda
tider så allmänt vilja till samförstånd framträtt och förmått
gorå sig gällande, är detta, i och för sig en stor sak odh ett talande
vittnesbörd om en medborgaranda, som ger rätt att med förtröstan
blicka mot framtiden.

Måndagen den 23 december.

Jag begagnar tillfället, mina herrar, att tacka eder för gott
samarbete och tillönska eder alla en god jul och ett gott slut på detta
orosfyllda år. Farväl, mina herrar!

Detta tal besvarades av herr Wavrinsky i följande ordalag:
Herr greve! Det är visserligen endast ett fåtal av kammarens
ledamöter, som samlats här i dag, dagen före julaftonen, varom ni
nyss påmint oss, men jag är fullt förvissad, ad jag talar i hela kammarens
namn, när jag hembär till eder ett lika vördsamt som hjärtligt
tack för den omsorg, oväld och skicklighet, varmed ni lett kammarens
förhandlingar vid detta riksmöte.

Med edert klubbslag har ni befäst det beslut, varom ni nyss uttalat
eder och som otvivelaktigt kommer att inverka på denna kammares
sammansättning odh sätta djupa spår i vårt folks historia för
långliga tider. Jag är övertygad, att alla äro ense om att till denna
riksdags gärning foga ett: »quod bonurn, faustum felixque sit»!

Det är endast en kort vila, som förunnas eder, herr greve. Inom
några veckor skola vi åter samlas för att fortsätta våra förhandlingar.
Vi hoppas och vänta då att få hälsa eder tillbaka på den hedersplats,
ni nu för tillfället lämnar. Vi tillönska eder eu angenäm jul i skötet
av eder familj ooh ett verkligt gott nytt år. Vi hoppas alla, att
det skall bliva ett nytt år med god vilja och frid på jorden, ej endast
i förkunnelse från prediko- ocn talarstolarna eller eljest med läpparna,
utan även i gärningar. Vi hoppas på en världsfred, men icke en
våldsfred, i vilken de makter, som segrat, skoningslöst utmäta straffe''1,
som det heter, för de besegrade, utan en samförståndsfred, en
fred, som kan lägga grunden till det folkens förbund, efter vilket hela
den sargade odh pinade mänskligheten åtminstone de anisvarskännande
inom densamma med hela isin själ längtar odh trängtar.

Kammarens ledamöter åtskildes kl. 12,20 på dagen.

In fidem

A. v. Krusenstjerna.