1918. Första kammaren. Nr 34

Riksdagens protokoll 1918:34

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Nr 34.

Onsdagen den 15 maj, e. in.

Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m.

Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kungl. Maj:ts nådiga proposition

nr 433, med förslag till överenskommelser dels angående

malmbrytning inom Luossavara och Grängesbergs malmfält, dels

angående redan medgiven malmbrytning inom Kirunavara och Gällivare

malmfält.

Vid ånyo skedd föredragning av första kammarens första tillfälliga

utskotts utlåtande nr 18, i anledning av väckt motion angående

skrivelse till Konungen med begäran om utredning i fråga

om åtgärder för åstadkommande av minskade restantier och avskrivning

av skatter, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt;

och skulle jämlikt § 63 riksdagsordningen detta beslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.