1918. Första kammaren. Nr 55

Riksdagens protokoll 1918:55

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Nr 55.

Fredagen den 14 juni, e. in.

Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m.

Anmäldes och godkändes andra sammansatta stats- och lagutskottets

förslag till riksdagens skrivelser till Konungen:

nr 406, i anledning av dels Kungl. Maj :ts proposition angående

anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas

förvaltning, dels ock två i ämnet väckta motioner;

nr 412, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag

till dels lag om ändrad lydelse av i5—8, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26 ock

28—33 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring,

dels ock lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 8 juni 1915 om

övergångsbestämmelser i anledning av berörda lag den 30 juni

1913,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.