1918. Första kammaren. Nr 7

Riksdagens protokoll 1918:7

Första kammaren - urtima

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Nr 7.

Tisdagen den 3 december.

Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m.

Justerades protokollen för den 26, 27, 29 och 30 nästlidna månad.

Avgåvos och hänvisades till tredje särskilda utskottet nedannämnda
motioner:

nr 26, av herr Gezelius m. fl., i anledning av Kung!. Maj:ts proposition
med förslag till ändring i vissa delar av förordningen om
kommunalstyrelse på landet m. m.; och

nr 27, av herr Ekmcin, Karl Johan, om införande i kommunalförordningarna
av bestämmelser om proportionellt valsätt vid alla
borgerligt- och kyrkligt-kommunala val.

Sedan från andra kammaren ingått meddelande, att nämnda
kammare förenat sig med första kammaren i dess beslut att andra
särskilda utskottet skulle behandla jämväl Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 36, angående dispositionen av det å tilläggsstat för år
1918 under fjärde huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av
kostnader för tryggande av rikets neutralitet, m. m., blev sagda kungl.
proposition vid nu skedd föredragning hänvisad till andra särskilda
utskottet.

Föredrogos och hänvisades till tredje särskilda utskottet följande
motioner:

nr 19, av herr Ekman, Karl Johan, i anledning av Kungl. Maj:ts
förslag till ändring av förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd
och skolråd ävensom av kyrkostämrnoförordningen för Stockholm
;

nr 20, av herr Trug.ner in. fl., i anledning av Kungl. Maj:ts förslag
till ändrade bestämmelser om kommunal rösträtt m. m.;

Första kammarens protokoll vid urtima riksdagen 1918. Nr 7. 1

2 Tisdagen den 3 december.

nr 21, av herr Glasört, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition
med förslag till ändrade bestämmelser om kommunal rösträtt m. m.;

nr 22, av herr Östberg, i anledning av Kungl. Ma,j:ts proposition
med förslag till ändringar i vissa kommunallagar m. m.;

nr 23, av herr Ljunggren, August, och herr Petrén, Alfred, angående
ändring av § 35 i förordningen om kommiunalstyrelse på landet;
samt

nr 24, av herr Lindblad, Ernst, om anställande av undersökning
rörande inbetalning av kommunal- och kronoutskylder 1917 och 1918.

Vid föredragning av herr von Essens motion, nr 25, i anledning
av Kungl. Maj:ts förslag till lagar om ändrad lydelse av 65 och 67 §§
utsökningslagen samt om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel
i avlöning, pension eller livränta, hänvisades denna motion till
andra särskilda utskottet.

Justerades fyra protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarens
sammanträde avslutades kl. 3,15 e. m.

In fidem

A. v. Krusenstjerna.

Lördagen den 7 december.

o

Nr

Lördagen den 7 december.

Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m.

Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kungl. Maj :ts nådiga propositioner: nr

37, angående dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918
under femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader
för tryggande av rikets neutralitet; samt

nr 38, angående utförsel till Korge av ett parti socker utan erläggande
av sockerskatt m. m.

Herr vice talmannen erhöll på begäran ordet och yttrade:
Jag iber att få föreslå, att första kammaren ville för sin del besluta,
att andra särskilda utskottet skall behandla den nu avlämnade
kung! propositionen, nr 38, angående utförsel till Korge av ett parti
socker, utan erläggande av sockerskatt m. m., ävensom de ytterligare
framställningar, som kunna komma att av Kungl. Maj :t eller i enskilda
motioner göras i detta ämne eller i ändra därmed i oskiljaktigt
samband stående frågor.

iDenna hemställan bifölls.

Andra kammaren skulle inbjudas att förena sig med första kammaren
i detta beslut.

Protokollsutdrag härom justerades och avsändes till andra kammaren.

Sedan från andra kammaren ingått meddelande, att nämnda
kammare förenat sig med första kammaren i dess beslut att andra
särskilda utskottet skulle behandla jämväl Kungl. Maj:ts nådiga proposition
nr 38 m. m., blevo de vid sammanträdet avlämnade popositionerna
vid nu skedd föredragning hänvisade till andra särskilda
utskottet.

Protokollsutdrag härom justerades.

Kammarens sammanträde avslutades kl. 3.10 e. m.

In f idem

A. v. Krusenstjerna.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.