1918. Första kammaren. Nr 8

Riksdagens protokoll 1918:8

Första kammaren - urtima

RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Nr 8.

Torsdagen den 12 december.

Kammaren sammanträdde kl. 3 e. in.

Justerades protokollen för den 3 och. 7 innevarande månad.

Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till delar av
riksdagsbeslutet:

nr 1, ingressen;
nr 2, slutmeningen;

nr 3, angående val av särskilda deputerade jämlikt 54 § regeringsformen
ook § 50 riksdagsordningen;

nr 4, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst
m. in.;

nr 5, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt f. d. befattningshavare i statens tjänst m. m.;

nr 6, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens
tjänst m. m.;

air 7, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas
understödstagare;

nr 8, angående extra gratifikation till sådana befattningshavare
i statens tjänst, vilka i sin nämnda egenskap icke kommit i åtnjutande
av extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 m. m.;

nr 9, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor m. fl.;

nr 10, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i folkskollärarnas
änke- och pupillkassa m. m.;

nr 11, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i prästerskapets
änke- och pupillkassa m. in.;

nr 12, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt lärare vid egentliga folk- och småskolor m. m.;

nr 13, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt lärare vid kommunala mellanskolor m. m.;

Första Jcarnmarens protokoll vid urtima riksdagen 1918. Nr 8. I

Nr 8.

o

Torsdagen den 12 december.

ur 14, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt lärare vid de av landsting och av städer, som icke deltaga i landsting,
nnderhållna småskolesemåmarierna m. m.;

nr 15, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt vissa lärare vid högre folkskolor m. m.;

nr 16, angående extra krigstidstillägg åt vissa lärare vid statsunderstödda
folkhögskolor m. m.;

nr 17, angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda
lantmannaskolor samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthushållsskolor
m. m.;

nr 18, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av
1918 åt lärarpersonalen vid privatläroverken nr. m.;

nr 19, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt biskopen i Luleå stift O. Bergqvist;

nr 20, angående utbetalande av avlöningsförmåner till vissa lärare
vid statens undervisningsanstalter samt statsbidrag till statsunderstödda
.kommunala och enskilda läroanstalter, utan hinder av att
undervisningen någon tid måst inställas till följd av smittosam sjukdom
;

nr 21, angående tillskott till extra krigstidstillägg för lantbruksingenjörer
och..vissa ''lantmätare;

nr 22, angående förskott å krigstidstillägg för år 1919 åt vissa
befattningshavare i statens tjänst;

nr 23, angående ändrad lydelse av 3 § 1 och 2 monn. i förordningen
den 6 november 1908 angående eu särskild stämpelavgift vid
köp och byte av fondpapper;

nr 24, _ angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av
1918 .samt tillsvidare under år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen
eller i dess verk;

nr 25, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt pensionerade f. d. befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk.
in. m.;

nr 26, angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918
åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare hos
riksdagen! eller i dess verk;

nr 27, rörande skrivelser till fullmäktige i riksgäldskontoret och
fullmäktige i riksbanken angående dels extra krigstidstillägg för senare
halvåret av 1918 samt tills vidare under år 1919 åt befattningshavare
hos riksdagen eller i dess verk, dels och extra krigstidstillägg
för senare halvåret av 1918 åt ej mindre pensionerade f. d. befattningshavare
hos riksdagen eller i dess verk än även pensdonsberättigade
änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller i dess
verk;

nr 28, angående anslag till Nordiska museet för beredande av
extra krigstidstillägg för senare halvåret 1918 åt museets personal;
nr 29, angående förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser

Jfr 8.

7orsdagen flen 12 december. 3

i syfte att begränsa inom landet- tillgängligt kapital» användning för
bolagsändamål; samt

nr 30, angående beredande av rörelsekapital för Svenska kronkredita.
ktiebola.get.

Anmäldes och bordlädes andra särskilda utskottets utlåtanden
och memorial:

nr 4, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 28, med förslag
till lag angående tillägg till § 27 mom. 4 .värnpliktslagen den 17 september
1914;

nr 5, med föranledande av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande
utskottets, utlåtande nr 1 i anledning av dels Kungl. Maj:ts
proposition nr 17, om anvisande av medel för bestridande av kostnader
för särskilda anordningar för vinnande av mera effektiv tillämpning
av prisockerlagen m. fl. kristidsförfattmngar, dels ock tre i anledning
därav väckta motioner;

nr 6, i anledning- av Kung!. Maj :ts proposition nr 35, med förslag
till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken
viss ökad sedelutgivningsrätt;

nr 8, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 36, angående
dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln
uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av
rikets neutralitet;

nr 9, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 37, angående
dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln
uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets
neutralitet; och

nr 10, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 38, angående
utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskatt
m. m.

Justerades ett protokollsutdrag för denna, dag, varefter kammarens
sammanträde avslutades kl. 3,08 e. m.

In liden»

A, v. Krusenstierna.

Nr 8. 4

Fredagen den 13 december,

Fredagen den 13 december.

Kammaren sammanträdde kl. 8 e. an.

Upplästes följande inkomna läkarintyg:

Att riksdagsmannen Nils Anton Nilsson, L:a. Isie, sedan en vecka
tillbaka lider av influensa och är sängliggande, på grund varav han
är oförmögen att företaga resa till Stockholm, intygas härmed på heder
och samvete.

Anderslöf den 10 dec. 1918.

Yngve Ekvall.

provinsialläkare.

Föredrogs, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran andra
särskilda utskottets utlåtande nr 4, i anledning av Kung!. Maj ris
proposition nr 28, med förslag till lag angående tillägg till § 27 mom.
4 värnpliktslagen den 17 september 1914.

Föredrags andra särskilda utskottets memorial ur 5, med föranledande
av kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande utskottets utlåtande
nr 1, i anledning av dels Eungl. Maj:ts proposition nr 17 om
anvisande av medel för bestridande av kostnader för särskilda anordningar
för vinnande av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen
m. fl. kristidsförfattningar, dels ock. tre i anledning därav väckta
motioner.

Den i detta memorial föreslagna voterings propositionen godkändes.

Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran andra
''Särskilda utskottets utlåtanden:

mr 6, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 35 med förslag
till lag angående rätt för Konungen att, i vissa fall medgiva riksbanken
viss ökad sedelutgivningsrätt;

nr 8, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 36, angående
dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln
uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av
rikets neutralitet;

Lördagen den 14 december.

5 Nr 8.

:nr 9, i anledning av Kungl. Maj ds proposition pr -37y angående
dispositionen av det å tilläiggsstat för år 1918 under femte liiivudtifeln
nppförcla anslag för bestridande. av kostnader för tryggaode av
rikets neutralitet; odh '' '' '' \

nr 10, i anledning av Kungl,. Maj ds proposition nr 38,''.angående
utförsel, till Korg? av. ett parti socker utan erläggande av söclterskatt
in. m.

Justerades ett protokollsutdrag för denna dag,, varefter fcwransirens
sammanträde avslutad esk!. 8,09 e. in.

. In liden!

v '' A.:.v. Krusenstjenm ''[

Lördagen den It 4 december.

.Kammaren sammanträdde kl. .2 e. m. .... : ... ,

Upplästes döljande inkomna, läkarintyg;,; . / :..... /.,s;

.Åberopande förut avgiven attest får jag härmed intyga, det leda''*
moten av riksdagens första kammare advokaten1 Otto Mannhéimei
fortfarande ock tillsvidare är i behov av ledighet från rikdägsgörörnålen.
,

Göteborg 11 dec. 1918. Fredrik Beronion,

te. läkare.'' - V* 11 '' .In
.. ''. ; 1 ;1

Herr talmannen, tillkännagav, att enligt : överenskommelse med
andra kammarens talman omröstning enligt 65 § riksdagsordningen
komme att anställas vid kamrarnas isammanträden tisdagen, den 17 i
denna månad, vilka skulle taga sin början kl. 10 f. nj. V(! " , j

Anmäldes och bordlädes andra särskilda utskottets utlåtanden:

nr 7, i anledning av, dels Kung!. Maj ds proposition nr 3.2 med
förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsöknirigslagen.
lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension
eller livränta; lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen och
lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen, dels tro i anledning
därav väckta motioner; samt

nr 11, i anledning av dels Kung]. Maj ds proposition nr 31, angående
nedsättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved.
dels ock två i anledning därav väckta motioner.

Nr 8,

tf

lördagen den 14 december.

Föredrogos ånyo andra särskilda utskottets utlåtanden:

nr 4, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 28 med förslag
till lag angående tillägg till § 27 mom. 4 värnpliktslagen den 17
september 1914;

nr 6, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 35 med förslag
till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken
viss ökad sedelutgivningsrätt;

nr 8, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 36, angående
dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln
uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av
rikets neutralitet;

nr 9, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 37, angående
dispositionen av det å tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln
uppförda anslag för (bestridande av kostnader för tryggande av
rikets neutralitet; och

nr 10, i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 38, angående
utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskal!
m. m.

Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.

Protokollsutdrag härom justerades.

Ordet lämnades på begäran till herr K v a r n z e 1 i u s, som yttrade:
Herr talman! Som bekant bar presidenten för Nordamerikas
förenta stater kommit till Europa för att deltaga i arbetet för åstadkommandet
av den fred, som hela mänskligheten längtar efter. Jag
tillåter mig därför, efter samråd med åtskilliga av kammarens ledamöter,
hemställa, att kammaren ville lämna i uppdrag åt sin talman
att till presidenten Wilson avlåta ett kälsningstelegram, vari uttryckkes
den förhoppningen, att bau måtte lyckas i sitt uppsåt och sin
strävan att bidraga till åstadkommande av en varaktig fred, vilande uå
rättens grund. Jag vill meddela, att i andra kammaren bär ett liknande
förslag väckts och blivit av kammaren bifallet.

Jag tillåter mig därför hemställa, att även denna kammare ville
fatta en sådant beslut.

Vad herr Kvarnzelius sålunda hemställt bifölls.

Kammarens sammanträde avslutades kl. 2,21 e. in.

In fidern

A . v. Krusenstjerno.

Söndagen den L5 december.

1 Nr 8.

Söndagen den 15 december.

Kammaren sammanträdde kJ. 3 e. in.

Anmäldes och bordlädes:

tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1, i anledning av Kung!
M.aj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa
delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars
1862 m. m. jämte inom riksdagen i ämnet väckta motioner; och
samma utskotts memorial nr 2, angående avlöning åt dess tjämstemän
och vaktbetjaning.

Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran
andra särskilda utskottets utlåtanden nr 7 och 11.

Kammarens sammanträde avslutades kl. 3,04 e. ni.

In fidem

A. v. Krusenstjerna.