1939. Andra kammaren. Nr 12

Riksdagens protokoll 1939:12

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1939. Andra kammaren. Nr 12.

Lördagen den 18 februari.

Kl. 4 e. m.

§ 1.

Justerades protokollen för den 10 och den 11 innevarande februari.

§ 2.

Herr statsrådet Quensel avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner:

nr 79, angående anvisande av medel för avbetalning å statslån till vissa

torrläggningsföretag;

nr 82, angående placering i lönebänseende av kronojägaren J. F. Lindberg;

nr 83, angående befrielse för vissa personer från betalningsskyldighet till

kronan på grund av virkesköp;

nr 85, angående efterskänkande av återbetalningsskyldigheten beträffande

till styrelsen för kommunala mellanskolan i Göteborg oriktigt utbetalta statsbidrag;

och

nr 88, angående tilläggspension åt reservkaptenen i flottan D. H. T. Börjeson.

Dessa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.