Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:89 Torsdagen den 2 maj

Riksdagens protokoll 1995/96:89

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:89

Torsdagen den 2 maj

Kl. 12.00 17.57

19.00 - 22.08

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24, 25 och 26 april.

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Bo Holmberg (s) an-
hållit att fr.o.m. den 30 juni bli entledigad från upp-
draget som riksdagsledamot.

Kammaren biföll denna avsägelse.

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades

Skrivelse

1995/96:194 till finansutskottet

Meddelande om samlad votering

Talmannen meddelade att arbetsmarknadsutskot-
tets betänkanden AU8, AU9 och AU10 skulle avgöras
i ett sammanhang efter avslutad debatt.

4 § Europeiska företagsråd

Föredrogs

Arbetsmarknadsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.