Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:91 Torsdagen den 16 april

Riksdagens protokoll 1997/98:91

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:91

Torsdagen den 16 april

Kl. 10.00 - 18.00

19.00 - 22.53

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om fördröjt svar på interpel-
lation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1997/98:246

Till riksdagen
Interpellation 1997/98:246 av Lennart Rohdin (fp)
om föreställningar om manliga egenskaper.
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den
17 april 1998.
Skälet till dröjsmålet är att riksdagen har påsklov.
Stockholm den 6 april 1998
Ulrica Messing

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motioner
1997/98:So36-So40 till socialutskottet
1997/98:Sk35-Sk38
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.